Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

od konce roku 2015 se na Vás pravidelně obrací společnost Amper Market, a.s. a pan Jan Palaščák, kteří Vám sdělují nepravdivé a zavádějící informace, které mají odůvodnit jednání Amper Market, a.s. a jeho neoprávněnou přeregistraci odběrných míst z naší společnosti Energie Pro s.r.o. zpět na Amper Market, a.s. a také fakturace provedené Amper Market, a.s. za neoprávněné dodávky elektrické energie do řady odběrných míst za prosinec 2015.

V rámci těchto sdělení byly rozšířeny nepravdivé a zavádějící informace týkající se Energie Pro s.r.o., které naši společnost poškozují, a to účelově zejména ve Vašich očích, což pochopitelně zcela bez ohledu na naši nabídkovou cenu komodit způsobuje, že přicházíme o své zákazníky.

1.

Naposledy tomu tak bylo dne 4.10.2017, když jste od společnosti Amper Market, a.s. obdrželi emailovou zprávu, která opět obsahuje spousty nesmyslů a nepodložených informací. Proti tomuto nekalosoutěžnímu jednání podniká společnost Energie Pro s.r.o. právní kroky, bohužel však jde o zdlouhavý proces.

2.

Nechceme již nadále nechat poškozovat naši společnost, a proto si Vás dovolujeme oslovit tímto vysvětlujícím dopisem a reakcí na sdělení Amper Market, a.s. a pana Jana Palaščáka. Uvedená aktivita společnosti Amper Market, a.s. nepředstavuje nic jiného, než část komplexní nekalosoutěžní kampaně nasměrované vůči společnosti Energie Pro s.r.o., jejíž cílem je poškodit dobré jméno a pověst této společnosti před jejími zákazníky a pokusit se legalizovat kroky Amper Market, a.s. a připravit tak konkurenta na trhu o jeho zákazníky.

3.

Společnost Energie Pro s.r.o. se tímto opětovně ohrazuje proti nepravdivému tvrzení Amper Market, a.s. a pana Jana Palaščáka o tom, že je pokračovatelem společností Energie pod kontrolou, o.p.s. a/nebo EPK Trade, s.r.o., které vzbuzuje dojem, že Energie Pro s.r.o. je snad nějak spoluviníkem situace, do které se tyto společnosti dostaly a do které přivedly i řadu svých zákazníků. Energie Pro s.r.o. není v žádném případě pokračovatelem či osobou propojenou s Energií pod kontrolou, o.p.s. či EPK Trade, s.r.o. a nemá se vznikem této situace nic společného, jsme pouze dodavatelem energií, který díky nabídce výhodné ceny pro koncové zákazníky, kterou předložil, dostal příležitost dodávat do tisíců odběrných míst zákazníků.

Bohužel tím Energie Pro s.r.o. vstoupila do nevypořádaných vztahů Amper Market, a.s. a skupiny firem EPK, o nichž v tehdejší době nic nevěděla, a stala se tak terčem útoků svého konkurenta, kterého měla dle uzavřených smluv plně nahradit v pozici dodavatele elektrické energie. Tento konkurent, Amper Market, a.s. se však rozhodl fakt, že byl nahrazen novým dodavatelem, který byl smluvně ustaven obdobně, jako dříve on sám, neakceptovat, a i za cenu nezákonného jednání si tuto pozici dodavatele elektřiny zachovat.

4.

Tyto informace jsou tedy jen uměle vytvořenou dezinformací společnosti Amper Market, a.s. a pana Jana Palaščáka, kteří se snaží přenést na společnost Energie Pro s.r.o. odpovědnost za jednání Energie pod kontrolou, o.p.s., EPK Trade, s.r.o. a své vlastní jednání. Je tak zřejmé, že by se v podobné pozici, jako naše společnost, ocitl kdokoliv, kdo by byl dodavatelem, který nahradil Amper Market, a.s. po ukončení jeho spolupráce s Energií pod kontrolou, o.p.s. a EPK Trade, s.r.o. z jeho vlastního rozhodnutí a dle jeho vlastního vyjádření, v pozici dodavatele. Stal by se nejspíše terčem podobných nekalosoutěžních útoků také.

5.

Všimněte si také, že u dodávek zemního plynu, které byly řešeny obdobnými smlouvami se stejným principem, k ničemu podobnému nedošlo, vše hladce běží od prosince 2015, kdy jsme dodávky zemního plynu zahájili, nikdo nikomu nevyhrožoval, že dojde k odpojení dodávek a podobně - naštěstí pro nás tehdy ještě Amper Market, a.s. plyn nedodával.

6.

Amper Market, a.s. se snaží manipulovat veřejným míněním o svém konkurentu různými způsoby - jako největší věřitel v insolvenčním řízení Energie pod kontrolou, o.p.s., zvolil do věřitelského výboru výlučně své zástupce. Naopak zmocněnkyně, která při přezkumném jednání dne 13.9.2017 zastupovala téměř 70 obcí, se do věřitelského výboru z rozhodnutí Amper Market, a.s. nedostala.

7.

Amper Market, a.s. neustále napadá společnost Energie Pro s.r.o., že od společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. obdržela při zahájení spolupráce část jistiny, kterou byla povinna složit distributorům elektrické energie a plynu. Amper Market, a.s. avšak sám rovněž takovou částku kauce obdržel při zahájení své spolupráce s EPK Trade, s.r.o., a to ve výši dokonce ještě vyšší, šlo 12.000.000,- Kč.

8.

Pro Vaši informaci zde vybíráme největší nepravdy a nezákonné kroky, které Amper Market, a.s. a pan Jan Palaščák s cílem poškodit naši společnost a zdůvodnit své úkony šíří a činí:

  • Amper Market, a.s. tvrdí, že Energie Pro s.r.o. se pokusila ukrást a také ukradla zákazníky společnosti Amper Market, a.s. Toto tvrzení je zcela absurdní a nepravdivé, neboť Energie Pro s.r.o. uzavřela s Energií pod kontrolou, o.p.s. smlouvy o sdružených službách dodávek elektrické energie, a to poté, co svoje smluvní vztahy s EPK Trade s.r.o. společnost Amper Market, a.s., jak pan Jan Palaščák opakovaně uvedl, Amper Market, a.s. ukončil ke dni 1.12.2015 pro neplacení. Amper Market, a.s. když zjistil, že nemůže dodávat do odběrných míst i nadále, protože jeho místo mezitím zaujal nový dodavatel, který Energii pod kontrolou, o.p.s. a EPK Trade, s.r.o. nabídl výhodnější cenové podmínky pro koncové zákazníky, začal na svého konkurenta útočit a nezákonnými přeregistracemi odběrných míst zpět na sebe bez jakéhokoliv právního důvodu či titulu, bez uzavřené smlouvy, přeregistrovávat odběrná místa.
  • Amper Market, a.s. obcím v e-mailových zprávách i jinde tvrdil, že jim hrozí přerušení dodávek energií, pokud setrvávají v údajně nelegálním vztahu s Energií Pro, s.r.o.. V energetickém zákoně (§12) je zakotveno pravidlo, že žádnému subjektu nesmí hrozit přerušení elektřiny (pokud se nejedná o subjekt, který za energie neplatí a obce měly za energie již předplaceno) - jedná se o institut tzv. dodavatele poslední instance, jinak řečeno pojistku, když nastane případ, že subjektu bez jeho viny nejsou zabezpečeny dodávky elektřiny. A ještě předtím takový subjekt kontaktuje distributor elektrické energie. Amper Market Vás však chtěl tímto tvrzením, že Vám hrozí přerušení dodávek, zastrašit a docílit tím, abyste ukončili smluvní vztah s Energií Pro s.r.o. Tam, kde nestačilo toto tvrzení, Amper Market, a.s. přímo vyhrožoval, že elektrickou energii odpojí (např. Moravskému Krumlovu), ale i dalším subjektům.
  • Toto tvrzení, že hrozí přerušení dodávek energií, je nepravdivé také proto, že není žádný právní důvod, pro který by smluvní vztahy s Energií Pro s.r.o. byly uzavřeny "nelegálně". Pokud by to byla pravda, pak i smlouvy uzavřené Amper Market v roce 2014, které byly uzavřeny obdobným způsobem, by byly nelegální a neplatné. To však Amper Market, a.s. pochopitelně netvrdí.
  • Tím, že se Amper Market, a.s. nejen při skončení dodávek k 1.12.2015 neodhlásil jako dodavatel ze systému OTE, a.s. a dále neopodstatněně napadl registraci Energie Pro s.r.o. jako nového dodavatele a bez jakékoliv smlouvy se naregistroval zpět v systému OTE, a.s. jako nový dodavatel, a v podstatě tak nepřerušil dodávky energií - dopustil se neoprávněné dodávky elektřiny. Amper Market, a.s. tyto dodávky vyfakturoval v řadě případů přímo zákazníkům, a to s tím, že se údajně jednalo o "nepřikázané jednatelství" To je jen snaha o validaci tohoto jednání, jde však o jasně účelový a dodatečný výklad událostí, jak vyplývá z databází OTE, a.s., regulátora trhu. Někteří zákazníci bohužel z neznalosti věci tyto faktury uhradili, ale zároveň možná i EPK Trade, s.r.o. Energie Pro s.r.o. podala podnět insolvenčnímu správci Energie pod kontrolou, o.p.s. a EPK Trade, s.r.o., zda Amper Market, a.s. neuplatňuje pohledávky za tytéž dodávky dvakrát, resp. možná i třikrát.
  • Amper Market, a.s. se snaží působit jako bojovník za práva obcí, tak tomu však není. Již v konci roku 2015 požadoval Amper Market, a.s., aby soud vydal předběžné opatření, kterým by veškeré prostředky od Energie pod kontrolou, o.p.s., které měl obdržet EPK Trade, s.r.o. byly soustředěny na jednom účtu za účelem úhrady dlužných částek EPK Trade, s.r.o. vůči Amper Market, a.s. Soud takovému návrhu nevyhověl a sám uvedl, že by to bylo pro EPK Trade s.r.o. hospodářsky likvidující, návrhu oponovaly také některé obce. Amper Market, a.s. musel svůj návrh upravit.
  • Amper Market, a.s. Vás i další subjekty informoval, že Energii Pro s.r.o. údajně hrozí odebrání licence pro obchod s elektřinou a plynem. Jedná se opět o nepravdivé tvrzení, jehož cílem je jen navodit u Vás dojem, že Energie Pro je nespolehlivým dodavatelem. Energie Pro si nechala již v srpnu 2016 potvrdit ze strany Energetického regulačního úřadu, že vůči ní není vedeno žádné správní řízení o odebrání licence, tzn. Energii Pro s.r.o. odebrání licencí nehrozilo, šlo o klamavou informaci.

9.

Je zcela zřejmé, že v důsledku této komplexní nekalosoutěžní kampaně a kroků Amper Market, a.s., došlo a stále dochází k poškození dobré pověsti společnosti Energie Pro s.r.o. a také ke škodě, která spočívá zejména v nezahájení dodávek elektřiny ze strany společnosti Energie Pro s.r.o. u většiny zasmluvněných odběrných míst na základě spolupráce se společnostmi Energie pod kontrolou, o.p.s. a EPK Trade s.r.o. (4.334 z celkem 7.002 odběrných míst) a v odchodu zákazníků, s nimiž byly uzavřeny dlouhodobé smluvní vztahy atd.

Svá výše uvedená tvrzení jsme, na rozdíl od Amper Market, a.s., doložili důkazy.

Věříme, že tyto důkazy, které předkládáme v rámci právních kroků, které činíme, a které Vám nabízíme k nahlédnutí, budou mít poslední slovo a že solidní přístup Energie Pro s.r.o. k zákazníkům i obchodním partnerům se nám vyplatí tím, že nás poctíte svou důvěrou.

V případě jakýchkoliv dotazů se s námi, prosím, kdykoliv spojte.

S přáním příjemného dne

Energie Pro s.r.o.

Vítězslav Fiala

jednatel